รับปรึกษาการตลาดออนไลน์ (Ditgital Marketing)

  ปรึกษาการตลาด ช่วยวางแผนการตลาด เขียนแผนการตลาดเฉพาะแบรนด์ของคุณปรึกษาการขาย วางแผนการบริหารและเซ็ตระบบงานขายเป็นที่ปรึกษาการตลาด ให้คุณในการสร้าง Digital Team ของคุณเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีทิศทางที่ชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมปรึกษาด้านการบริหารตัวแทนจาหน่าย เซ็ตระบบตัวแทน โครงสร้างราคา และกลยุทธ์ในการบริหารทีม

  • ให้คำปรึกษาวางแผน แนวทาง กลยุทธ์ในการทาธุรกิจออนไลน์
  • บริการยิงโฆษณาและดูแลเพจ